Some Opposites / Bazı Karşıt Anlamlılar

big-small

quick-slow

hot-cold

full-empty

easy-difficult

heavy-light

open-shut

right-wrong

old-new

old-young

next-last

beautiful-ugly

free-occupied

good-bad

better-worse

early-late

cheap-expensive

near-far

here-there

büyük-küçük

çabuk-yavaş

sıcak-soğuk

dolu-boş

kolay-zor

ağır-hafif

açık-kapalı

doğru-yanlış

eski-yeni

ihtiyar-genç

gelecek-son

güzel-çirkin

serbest-meşgul

iyi-kötü

daha iyi-daha kötü

erken-geç

ucuz-pahalı

yakın-uzak

burada-orada

İngilizce Kelimeler

Bu sayfalarımızda kategorilere ayrılmış ve ihtiyacınız olabilecek İngilizce kelimeler Türkçe karşılıkları ile listelenmiştir.