Chinese Proverb Sözleri

 1. If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of sorrow.
  Eğer bir an öfkeyle sabırlıysanız, yüz günlük üzüntüden kaçacaksınız.
 2. With time and patience the mulberry leaf becomes a silk gown.
  Zaman ve sabırla dut yaprağı ipek elbiseye dönüşür.
 3. Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish and he will eat for the rest of his life.
  Bir adama bir balık verin, o bir günlüğüne yer. Balık tutmayı bir adama öğret, hayatının geri kalanında yemek yer.
 4. He who asks a question is a fool for five minutes he who does not ask a question remains a fool forever.
  Soru soran, beş dakika boyunca aptal olan, soru sormayan, sonsuza dek aptal olarak kalır.
 5. Teachers open the door, but you must enter by yourself.
  Öğretmenler kapıyı açar, ancak kendi başınıza girmelisiniz.
 6. Sour, sweet, bitter, pungent, all must be tasted.
  Ekşi, tatlı, acı, acı, herkesin tadına bakmalı.
 7. The beginning of wisdom is calling things by their right names.
  Bilgeliğin başlangıcı şeyleri doğru adlarıyla çağırır.
 8. If you are rich, you speak the truth if you are poor, your words are but lies.
  Zenginseniz, fakirseniz gerçeği söylersiniz, kelimeleriniz yalan söyler.
 9. I dreamed a thousand new paths. . . I woke and walked my old one.
  Binlerce yeni yol hayal ettim. . . Eski olanı uyandırıp yürüdüm.
 10. The man who strikes first admits that his ideas have given out.
  Önce grev yapan adam fikirlerinin verdiğini itiraf eder.
 11. Do not remove a fly from your friend`s forehead with a hatchet.
  Bir balta ile arkadaşınızın alnından bir sineği çıkarmayın.
 12. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.
  Öğrenme, sahibini her yerde takip edecek bir hazinedir.
 13. Those who do not read are no better off than those who cannot.
  Okumayanlar okuyamayanlardan daha iyi değildir.
 14. If there is light in the soul, There will be beauty in the person. If there is beauty in the person, There will be harmony in the house. If there is harmony in the house, There will be order in the nation. If there is order in the nation, There will be peace in the world.
  Eğer ruhta ışık varsa, insanda güzellik olacak. Kişide güzellik varsa, evde ahenk olacak. Eğer evde ahenk varsa, ulusta düzen olacak. Millete düzen varsa, dünyada barış olacak.
 15. A thorn defends the rose, harming only those who would steal the blossom.
  Bir diken gülü savunur, sadece çiçeği çalanlara zarar verir.
 16. He who cannot agree with his enemies is controlled by them.
  Düşmanlarıyla aynı fikirde olmayan kişi onlar tarafından kontrol edilir.
 17. To believe in one`s dreams is to spend all of one`s life asleep.
  Birinin hayallerine inanmak, birisinin hayatını uykuda geçirmek demektir.
 18. Better to light a candle than to curse the darkness.
  Bir mumu yakmak, karanlığı lanetlemekten daha iyidir.
 19. The man who comes with a tale about others has himself an ax to grind.
  Başkaları hakkında bir masal ile gelen adamın kendine öğütecek bir baltası var.
 20. If you get up one more time than you fall you will make it through.
  Düşmekten bir kez daha kalkarsan, başaracaksın.
 21. Only the dreamer shall understand realities, though in truth his dreaming must be not out of proportion to his waking.
  Sadece hayalperest gerçekleri anlayacaktır, gerçekte rüyası uyanma ile orantılı olmamalıdır.
 22. If you want 1 year of prosperity, grow grain. If you want 10 years of prosperity, grow trees. If you want 100 years of prosperity, grow people.
  1 yıl refah istiyorsanız, tahıl yetiştirin. 10 yıl refah istiyorsanız, ağaç büyütün. 100 yıl refah istiyorsanız, insanları büyütün.
 23. Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still.
  Yavaş büyümekten korkmayın, sadece durmaktan korkun.
 24. A journey of a thousand miles begins with a single step.
  Bin millik bir yolculuk tek bir adımla başlar.
 25. If you are planning for a year, sow rice if you are planning for a decade, plant trees if you are planning for a lifetime, educate people.
  Bir yıl planlıyorsanız, on yıl planlıyorsanız pirinci ekin, ömür boyu planlıyorsanız ağaç dikin, insanları eğitin.
 26. Behind an able man there are always other able men.
  Yetenekli bir adamın arkasında her zaman başka yetenekli erkekler vardır.
 27. Climb mountains to see lowlands.
  Ovaları görmek için dağlara tırmanın.
 28. There is many a good man to be found under a shabby hat.
  Eski püskü bir şapka altında bulunacak çok iyi bir adam var.
 29. Practice no vice because it`s trivial... Neglect no virtue because it`s so.
  Asla yardım etmeyin çünkü önemsizdir ... Erdemleri ihmal edin çünkü öyledir.
 30. If you stand straight Do not fear a crooked shadow.
  Düz durursanız, çarpık bir gölgeden korkmayın.
 31. Take a second look... It costs you nothing.
  İkinci bir bakış al ... Size hiçbir maliyeti yok.
 32. The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.
  Bir dağı çıkaran adam küçük taşları uzağa götürerek başlar.
 33. The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials.
  Mücevher sürtünme olmadan parlatılamaz veya denemeler olmadan insan mükemmelleştirilemez.
 34. Man who say it cannot be done should not interrupt man doing it.
  Yapılamadığını söyleyen adam, yapan adamı yarıda kesmemelidir.
 35. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.
  Duyuyorum ve unutuyorum, görüyorum ve hatırlıyorum, yapıyorum ve anlıyorum.
 36. There are two perfect men one dead, and the other unborn.
  Biri ölü, diğeri doğmamış iki mükemmel adam var.
 37. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
  Bir adama balık verin, onu bir günlüğüne besleyin. Balık tutmayı bir erkeğe öğret ve onu ömür boyu besle.
 38. With true friends...even water drunk together is sweet enough.
  Gerçek arkadaşlarla ... birlikte içilen su bile yeterince tatlıdır.
 39. Deal with the faults of others as gently as with your own.
  Başkalarının kusurlarını kendinle olduğu gibi nazikçe hallet.
 40. A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows the public opinion.
  Bilge bir adam kendi kararlarını verir, cahil bir adam kamuoyunu izler.
 41. Enough shovels of earth ..........................a mountain. Enough pails of water ...............................a river.
  Yeterince kürek var ............................................................. Yeterince su kovası ................................. bir nehir.
 42. If you always give You will always have.
  Her zaman verirsen, her zaman sahip olacaksın.
 43. If you must play, decide on three things at the start the rules of he game, the stakes, and the quitting time.
  Oynamak zorundaysanız, başında üç şeye karar verin; oyunun kuralları, bahisler ve bırakma süresi.
 44. To know the road ahead, ask those coming back.
  Önümüzdeki yolu bilmek için, geri gelenlere sor.
 45. If you see in your wine the reflection of a person not in your range of vision, don`t drink it.
  Şarabınızda, görüş açınıza göre olmayan bir kişinin yansımasını görürseniz, içmeyin.
 46. To attract good fortune, spend a new coin on an old friend, share an old pleasure with a new friend, and lift up the heart of a true friend by writing his name on the wings of a dragon.
  İyi şans çekmek için eski bir arkadaşa yeni bir para harcamak, yeni bir arkadaşla eski bir zevk paylaşmak ve adını bir ejderhanın kanatlarına yazarak gerçek bir arkadaşın kalbini kaldırmak.
 47. Those who have free seats at a play hiss first.
  İlk önce bir oyunda boş koltukları olanlar.
 48. Happiness is like a sunbeam, which the least shadow intercepts, while adversity is often as the rain of spring.
  Mutluluk, en az gölgenin tuttuğu güneş ışını gibidir, sıkıntı ise genellikle bahar yağmuru gibidir.
 49. Enjoy yourself. It`s later than you think.
  İyi eğlenceler. Düşündüğünden sonra.
 50. A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
  Bilge bir adamla yapılan tek bir konuşma on yıllık bir çalışmadan daha iyidir.
 51. Keep your broken arm inside your sleeve.
  Kırık kolunuzu kolunuzun içinde tutun.
 52. Judge not the horse by his saddle.
  Atı eyerine göre değil.
 53. Never do anything standing that you can do sitting, or anything sitting that you can do lying down.
  Asla oturabileceğiniz hiçbir şey yapmayın ya da uzanarak oturabileceğiniz bir şey yapmayın.
 54. Use power to curb power.
  Gücü azaltmak için güç kullanın.
 55. When you have only two pennies left in the world, buy a loaf of bread with one, and a lily with the other.
  Dünyada yalnızca iki para kaldığında, biri ile birlikte bir somun ekmek, diğerinde bir zambak satın al.
 56. Listen to all, plucking a feather from every passing goose, but, follow no one absolutely.
  Her geçen kazdan bir tüy kopartarak hepsini dinleyin, ama kesinlikle kimseyi takip etmeyin.
 57. Never write a letter while you are angry.
  Kızgınken asla bir mektup yazmayın.
 58. After three days without reading, talk becomes flavorless.
  Okumadan üç gün sonra konuşma, lezzetsiz hale gelir.
 59. The man who does not learn is dark, like one walking in the night.
  Öğrenmeyen adam karanlık, geceleri yürüyen biri gibi.
 60. One should be just as careful in choosing one`s pleasures as in avoiding calamities.
  Kişi, zevklerden birini seçerken, felaketlerden kaçınmak kadar dikkatli olmalıdır.
 61. He who hurries can not walk with dignity.
  Acele eden kişi onurlu bir şekilde yürüyemez.
 62. Make happy those who are near, and those who are far will come.
  Yakın olanları mutlu et, uzak olanları gelecek.
 63. When you want to test the depths of a stream, don`t use both feet.
  Bir akıntının derinliklerini test etmek istediğinizde, iki ayağı da kullanmayın.
 64. In reviling, it is not necessary to prepare a preliminary draft.
  Yeniden düzenlemede ön taslak hazırlamak gerekli değildir.
 65. If you suspect a man, don`t employ him, and if ypu employ him, don`t suspect him.
  Bir erkekten şüpheleniyorsanız, onu çalıştırmayın ve Ypu onu kullanıyorsa, şüphelenmeyin.
 66. Forget injuries, never forget kindnesses.
  Yaralanmaları unutun, nezaketleri asla unutmayın.
 67. A closed mind is like a closed book just a block of wood.
  Kapalı akıl, tahtadan bir blok kadar kapalı bir kitap gibidir.
 68. When eating bamboo sprouts, remember the man who planted them.
  Bambu filizi yerken, onları eken adamı hatırlayın.
 69. Do not employ handsome servants.
  Yakışıklı görevliler kullanmayın.
 70. If heaven made him, earth can find some use for him.
  Cennet onu yarattıysa, dünya onun için biraz yarar bulabilir.
 71. Married couples tell each other a thousand things without speech.
  Evli çiftler birbirlerine konuşmadan bin şeyi anlatırlar.
 72. One dog barks at something, the rest bark at him.
  Bir köpek bir şeye havlar, gerisi ona havlar.
 73. A book is like a garden carried in the pocket.
  Bir kitap cebinde taşınan bir bahçe gibidir.
 74. The palest ink is better than the best memory.
  En soluk mürekkep en iyi bellekten daha iyidir.
 75. Raise your sail one foot and you get ten feet of wind.
  Yelkenini bir ayağa kaldır ve on metre rüzgar al.
 76. A bird does not sing because it has an answer. It sings because it has a song.
  Bir kuş şarkı söylemez çünkü bir cevabı vardır. Şarkı söylüyor çünkü şarkısı var.
 77. If you bow at all, bow low.
  Hiç eğilirse, eğilir.
 78. When you drink the water, remember the spring.
  Suyu içtiğinizde baharı unutmayın.
 79. by Chinese Proverb
  (Türkçe çeviriler bilgisayar tarafından yapılmıştır.)

İngilizce Özlü Sözler

Tanınmış kişiliklerden İngilize sözler ve Türkçe karşılıkları.