Lucius Annaeus Seneca Sözleri

 1. All art is but imitation of nature.
  Tüm sanat, doğanın taklididir.
 2. We learn not in the school, but in life.
  Okulda değil, hayatta öğreniriz.
 3. All things are cause for either laughter or weeping.
  Her şey kahkahalara ya da ağlamalara sebep olur.
 4. It is well to be born either a king or a fool.
  Bir kral veya aptal olarak doğmak iyidir.
 5. We are more wicked together than separately. If you are forced to be in a crowd, then most of all you should withdraw into yourself.
  Ayrı ayrı olmaktansa birlikte daha kötüyüz. Eğer bir kalabalığa girmeye zorlanıyorsanız, hepsinden çok kendinize çekilmelisiniz.
 6. If thou live according to nature, thou wilt never be poor if according to the opinions of the world, thou wilt never be rich.
  Eğer doğaya göre yaşarsanız, dünya görüşlerine göre asla zengin olmazsınız.
 7. Liesure without books is death, and burial of a man alive.
  Kitapsız yatmak ölüm ve yaşayan bir adamın gömülmesidir.
 8. The hour which gives us life begins to take it away. - Hercules Furens
  Bize hayat veren saat onu almaya başlar. - Hercules Furens
 9. It does not matter how many books you have, but how good the books are which you have.
  Kaç kitabınızın olduğu önemli değil, kitaplarınızın ne kadar iyi olduğu önemli değil.
 10. In every good man a God doth dwell.
  Her iyi erkekte bir Tanrı vahşeti yaşar.
 11. The true felicity of life is to be free from anxieties and perturbations to understand and do our duties to God and man, and to enjoy the present without any serious dependence on the future.
  Yaşamın asıl netliği, Tanrı'ya ve insana karşı görevlerimizi anlamak ve yapmak için kaygılardan ve huzursuzluklardan özgür olmak ve geleceğe ciddi bir bağımlılık olmadan şimdiki zamanın tadını çıkarmaktır.
 12. Why does no one confess his sins Because he is yet in them. It is for a man who has awoke from sleep to tell his dreams.
  Neden kimse günahlarını itiraf etmiyor. Çünkü o henüz içinde değil. Rüyalarını anlatmak için uykudan uyanan bir adam içindir.
 13. He who comes to a conclusion when the other side is unheard, may have been just in his conclusion, but yet has not been just in his conduct.
  Diğer tarafın duyulmadığı bir karara varmış olan, sadece onun sonucunda olmuş olabilir, ancak henüz sadece onun davranışlarında bulunmamış olabilir.
 14. The greatest wealth is a poverty of desires.
  En büyük servet, arzuların bir fakirliğidir.
 15. I persist on praising not the life I lead, but that which I ought to lead. I follow it at a mighty distance, crawling.
  Liderlik ettiğim hayatı değil, liderlik etmesi gerekenleri övmeye devam ediyorum. Sürünerek, kuvvetli bir mesafede takip ediyorum.
 16. The best ideas are common property.
  En iyi fikirler ortak özelliktir.
 17. An action will not be right unless the will be right for from thence is the action derived. Again, the will will not be right unless the disposition of the mind be right for from thence comes the will.
  Bir eylem, o andan itibaren doğru olan, elde edilen eylem olmadığı sürece doğru olmayacaktır. Yine, zihnin tevdii o zamandan itibaren doğru olmadıkça, irade doğru olmaz.
 18. Life is a gift of the immortal Gods, but living well is the gift of philosophy.
  Yaşam ölümsüz Tanrıların armağanıdır, ama iyi yaşamak felsefenin armağanıdır.
 19. Laws do not persuade just because they threaten.
  Kanunlar sadece tehdit ettikleri için ikna etmez.
 20. Our (The Stoic) motto, as you know, is live according to nature.
  (Stoik) sloganımız, bildiğiniz gibi, doğaya göre yaşamaktadır.
 21. Courage is resistance to fear, mastery of fear-not absence of fear. Except a creature be part coward it is not a compliment to say it is brave.
  Cesaret, korkuya karşı direnç, korkunun uzmanlığı-korkusuzluğun olmamasıdır. Bir yaratığın bir kısmı korkak olması dışında, cesur olduğunu söylemek iltifat değildir.
 22. Whatever is to make us better and happy, God has placed either openly before us or close to us.
  Bizi daha iyi ve mutlu kılmak için her ne ise, Tanrı ya önümüzde ya da bize yakın bir şekilde yerleştirmiştir.
 23. He who has injured thee was stronger or weaker than thee. If weaker, spare him if stronger, spare thyself.
  Seni yaralayan, senden daha güçlü ya da daha zayıftı. Eğer zayıfsa, güçlüyse, kendini koru.
 24. A quarrel is quickly settled when deserted by one party there is no battle unless there be two.
  Bir parti tarafından terk edildiğinde, iki olmadıkça savaş olmadığında kavga hemen çözülür.
 25. The soul has this proof of its divinity that divine things delight in it.
  Ruhun ilahi olduğuna dair ilahi şeylerin kanıtı vardır.
 26. There is nothing so disagreeable, that a patient mind cannot find some solace for it.
  O kadar nahoş bir şey yok ki hasta zihni bunun için bir yer bulamıyor.
 27. The ascent from earth to heaven is not easy.
  Dünyadan cennete yükseliş kolay değildir.
 28. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.
  Gerçek dostluğun en güzel özelliklerinden biri anlamak ve anlaşılmaktır.
 29. It is not because things are difficult that we do not dare it is because we do not dare that they are difficult.
  Zor değil çünkü zor olacağımız için zor değiliz.
 30. Nothing is so bitter that a calm mind cannot find comfort in it.
  Hiçbir şey o kadar acı değildir ki sakin bir zihin içinde rahatlık bulamaz.
 31. As long as you live, keep learning how to live.
  Siz yaşadığınız sürece, nasıl yaşayacağınızı öğrenmeye devam edin.
 32. Shun no toil to make yourself remarkable by some talent or other yet do not devote yourself to one branch exclusively. Strive to get clear notions about all. Give up no science entirely for science is but one.
  Kendinizi bir yetenek veya başkaları tarafından dikkat çekici hale getirmek için hiçbir zorunluluktan çekinmeyin, ancak kendinizi yalnızca bir dala adamayın. Her şey hakkında net fikirler almaya gayret edin. Tamamen bilim için hiçbir bilimden vazgeçmek bir değil.
 33. No man ever became wise by chance.
  Hiçbir erkek şans eseri akıllı olamadı.
 34. Our care should not be to have lived long as to have lived enough.
  Bizim bakımımız, yeteri kadar yaşadığı sürece uzun süre yaşamamalıydı.
 35. To wish to be well is a part of becoming well.
  İyi olmak istemek, iyi olmanın bir parçası.
 36. Sometimes even to live is an act of courage.
  Bazen yaşamak bile bir cesaret eylemidir.
 37. The bravest sight in the world is to see a great man struggling against adversity.
  Dünyadaki en cesur manzara, sıkıntıya karşı mücadele eden harika bir adam görmektir.
 38. Drunkenness is nothing but voluntary madness. - Epistulae ad Lucilium
  Sarhoşluk gönüllü delilikten başka bir şey değildir. - Epistül reklamı Lucilium
 39. The primary sign of a well-ordered mind is a man`s ability to remain in one place and linger in his own company.
  Düzgün bir zihnin temel işareti, bir erkeğin tek bir yerde kalma ve kendi şirketinde oyalanma yeteneğidir.
 40. ...a sword never kills anybody it`s a tool in the killer`s hand. From Ad Lucilium Epistulae Morales, Letters to Lucilius on Morals, Letter 87, c.63-65
  ... bir kılıç, katilin elinde bir araç olan hiç kimseyi öldürmez. Lucilium Epistula Morales’ten, Ahlaki Değerler Lucilius’a Mektuplar, Mektup 87, s.63-65
 41. If wisdom were offered me with this restriction, that I should keep it close and not communicate it, I would refuse the gift.
  Bilgelik bana bu kısıtlama ile sunulduysa, onu yakın tutmalı ve iletişim kurmamalıydı, hediyeyi reddederdim.
 42. Let us say what we feel, and feel what we say let speech harmonize with life.
  Ne hissettiğimizi söyleyelim ve ne söylediğimizi hissedelim konuşmanın yaşamla uyum sağlamasına izin verin.
 43. Conversation has a kind of charm about it, an insuating and insidious something that elicits secrets from us just like love or liquor.
  Konuşma, bir çeşit çekiciliğe, tıpkı aşk ya da likör gibi bizden sırları açığa çıkaran yalıtıcı ve sinsi bir şeye sahiptir.
 44. It is extreme evil to depart from the company of the living before you die.
  Ölmeden önce yaşayanların şirketinden ayrılmak çok kötü.
 45. Begin at once to live, and count each separate day as a separate life.
  Yaşamak için hemen başlayın ve her ayrı günü ayrı bir yaşam olarak sayın.
 46. A great step toward independence is a good humored stomach.
  Bağımsızlığa doğru atılan büyük bir adım, iyi bir mizahi midedir.
 47. If a man knows not what harbour he seeks, any wind is the right wind.
  Bir adam hangi limanı aradığını bilmiyorsa, herhangi bir rüzgar doğru rüzgardır.
 48. We become wiser by adversity prosperity destroys our appreciation of the right.
  Sıkıntı refahıyla daha akıllı hale gelirsek, hak hakkımızı takdir ediyoruz.
 49. The greatest remedy for anger is delay.
  Öfke için en büyük çözüm gecikmedir.
 50. To strive with an equal is dangerous with a superior, mad with an inferior, degrading.
  Eşit bir şeyle çalışmak, bir üst ile tehlikelidir, daha düşük ve aşağılayıcı bir şekilde çılgıncadır.
 51. Behold a worthy sight, to which the God, turning his attention to his own work, may direct his gaze. Behold an equal thing, worthy of a God, a brave man matched in conflict with evil fortune.
  Dikkatini kendi işine çeviren Tanrı'nın bakışlarını yönlendirebileceği değerli bir manzaraya bakın. Kötü bir servetle çatışan bir cesaretli adam, Tanrı'ya layık, eşit bir şey olun.
 52. He that visits the sick in hopes of a legacy, but is never so friendly in all other cases, I look upon him as being no better than a raven that watches a weak sheep only to peck out its eyes.
  Hastaları bir miras umuduyla ziyaret eden, ancak diğer tüm durumlarda asla bu kadar arkadaş canlısı olmayan biri, sadece gözlerini oymak için zayıf bir koyunu izleyen bir kuzgundan daha iyi olmadığını düşünüyorum.
 53. All cruelty springs from weakness.
  Bütün acımasızlıklar zayıflıktan doğar.
 54. No evil propensity of the human heart is so powerful that it may not be subdued by discipline.
  İnsan kalbinin hiçbir kötülük eğilimi o kadar güçlü değildir ki disiplin tarafından bastırılmayabilir.
 55. Whatever fortune has raised to a height, she has raised only to cast it down.
  Hangi servet yükselmiş olursa olsun, sadece düşürmek için yükseltmiştir.
 56. There is no genius free from some tincture of madness.
  Bazı delilik tonlarından arındırılmış bir dahi yoktur.
 57. We should give as we would receive, cheerfully, quickly, and without hesitation for there is no grace in a benefit that sticks to the fingers.
  Neşeyle, hızlı bir şekilde ve tereddüt etmeden alacağımız gibi vermeliyiz, çünkü parmaklara yapışan bir faydada lütuf yoktur.
 58. Call it Nature, Fate, Fortune all these are names of the one and selfsame God.
  Ona Doğa, Kader, Servet diyoruz. Bunların hepsi kişinin adı ve Tanrı'nın ismi.
 59. A kingdom founded on injustice never lasts.
  Adaletsizlik üzerine kurulmuş bir krallık asla sürmez.
 60. That grief is light which can take counsel.
  Bu keder avukat tutabilecek hafif.
 61. Great grief does not of itself put an end to itself.
  Büyük keder, kendisine bir son vermez.
 62. No man enjoys the true taste of life, but he who is ready and willing to quit it.
  Hiçbir erkek yaşamın gerçek zevkinden hoşlanmaz, fakat onu terk etmeye hazır ve isteklidir.
 63. As is a tale, so is life not how long it is, but how good it is, is what matters.
  Masal olduğu gibi, hayat ne kadar uzun değil, ne kadar iyi olduğu da önemli.
 64. If you wished to be loved, love.
  Eğer sevilmek istiyorsan, aşk.
 65. Malice drinks one half of its own poison.
  Malice kendi zehirinin yarısını içiyor.
 66. A great mind becomes a great fortune.
  Büyük bir zihin büyük bir servet olur.
 67. Everything is the product of one universal creative effort. There is nothing dead in Nature. Everything is organic and living, and therefore the whole world appears to be a living organism.
  Her şey bir evrensel yaratıcı çabanın ürünüdür. Doğada ölü bir şey yok. Her şey organik ve canlı ve bu nedenle tüm dünya yaşayan bir organizma gibi görünüyor.
 68. He who has great power should use it lightly.
  Büyük bir güce sahip olan bunu hafifçe kullanmalı.
 69. Nothing costs so much as what is bought by prayers.
  Hiçbir şey, duaların satın aldığı şey kadar pahalı değildir.
 70. Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.
  Din, halk tarafından doğru, bilge olarak yanlış, yöneticiler tarafından da faydalı olarak kabul edilir.
 71. Time heals what reason cannot.
  Zaman, hangi nedenin olamayacağını iyileştirir.
 72. Time discovers truth.
  Zaman gerçeği keşfeder.
 73. Everywhere is nowhere. When a person spends all his time in foreign travel, he ends by having many acquaintances, but no friends.
  Her yer hiçbir yerde. Bir kişi bütün zamanını dış seyahatlerde geçirdiğinde, çok fazla tanıdık gelir ama arkadaş olmaz.
 74. It is the failing of youth not to be able to restrain its own violence.
  Gençlerin kendi şiddetlerini sınırlayamamaları başarısızlıktır.
 75. The pain of a disappointed wish necessarily produces less effect upon the mind if a man has not certainly promised himself success. - De Tranquillitate Animi
  Hayal kırıklığına uğramış bir dileğin acısı, bir erkek kesinlikle başarı sözü vermediyse, zihin üzerinde daha az etki yaratır. - De Tranquillitate Animi
 76. Those whom fortune has never favoured are more joyful than those whom she has deserted. - De Tranquillitate Animi
  Servetini hiç sevmeyenler, terk ettikleri kişiden daha neşelidir. - De Tranquillitate Animi
 77. This body is not a home but an inn, and that only briefly. - Epistulae ad Lucilium
  Bu beden bir ev değil, bir handır ve bu da sadece kısaca. - Epistül reklamı Lucilium
 78. Fate leads the willing and drags along the unwilling. - Epistulae ad Lucilium
  Kader istekli yol açar ve isteksiz boyunca sürükler. - Epistül reklamı Lucilium
 79. There are more things, Lucilius, that frighten us than injure us, and we suffer more in imagination than in reality. - Epistulae ad Lucilium
  Lucilius, bizi incitmekten korkan daha çok şey var, ve hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekiyoruz. - Epistül reklamı Lucilium
 80. He who boasts of his ancestry praises the merits of another. - Hercules Furens
  Atalarından övünen, başkasının yararına övgüde bulunur. - Hercules Furens
 81. To greed, all nature is insufficient. - Hercules Oetaeus
  Açgözlülük için, tüm doğa yetersizdir. - Herkül Oetaeus
 82. Anyone can stop a man`s life, but no one his death a thousand doors open on to it. - Phoenissae
  Herkes bir erkeğin hayatını durdurabilir, ama hiç kimse ölümü ona kapı açamaz. - Phoenissae
 83. by Lucius Annaeus Seneca
  (Türkçe çeviriler bilgisayar tarafından yapılmıştır.)

İngilizce Özlü Sözler

Tanınmış kişiliklerden İngilize sözler ve Türkçe karşılıkları.